• header01.jpg
  • header02.jpg
  • header03.jpg
  • header04.jpg
Home

Szanowni Pa?stwo,

Witam na mojej stronie internetowej. Chcia?bym zaoferowa? Pa?stwu us?ugi zwi?zane z pe?nieniem samodzielnych funkcji technicznych. Je?li poszukujecie Pa?stwo kierownika budowy, inspektora nadzoru lub po prostu macie w?tpliwo?ci dotycz?ce budowania, zapraszam do zapoznania si? z moj? ofert?.
Ka?de przedsi?wzi?cie budowlane jest mniej lub bardziej skomplikowane. Na inwestora czeka wiele pu?apek, pocz?wszy od tych dotycz?cych jako?ci, przez niedotrzymywanie terminw, a? po przekroczenie zak?adanego bud?etu budowy. Aby ograniczy? ryzyko niepowodzenia projektu, mo?na skorzysta? z wiedzy i do?wiadczenia profesjonalistw. Je?li szukacie Pa?stwo odpowiedzialnego kierownika budowy lub inspektora nadzoru, zach?cam do kontaktu. Gwarantuj? rzeteln? i fachow? pomoc w realizacji Pa?stwa zamierze?. Postaram si? zrobi? wszystko, ?eby budowa by?a dla Pa?stwa pozytywnym do?wiadczeniem.